وبلاگی راجع به کارشناسی برق

اصول مقدماتي الكتريسيه

( مباني برق )

بر اساس استاندارد آموزشي مهارت هاي گروه برق

پرسش وپاسخ

تالي ف:

محمد حسن نجاري

هن رآموز هنرستان زكرياي رازي شهرستان البرز

1383- 1384

2

2

1 مواد از چه اجزايي تشكيل شده است ؟

ج - مولكول اتم

2 -ماده را تعريف كنيد ؟

ج - هر چيزي را كه بتوان ديد احساس كرد و يا كار برد ماده ميگويند .

هرچيزي كه جرم داشته باشد و فضا اشغال كند ماده گفته ميشود .

3 -مواد به چند شكل ديده و طبقه بندي ميشود ؟

ج - جامد مايع گاز

4 -مولكول ها از نظر اتمي چند شكل دارند ؟

Cu , Al , O , Fe , : عنصر مانند Al2O3 ,NaCl , ج - تركيب ( دو يا چند اتمي ) يا عنصر (تك اتمي ) تركيب مانند

5 - اتم از چه اجزاي تشكيل شده است ؟

ج - الكترون ، پروتون ، نوترون .

6 - بار الكترون و پروتون چيست وبه آنها چه مي گويند ؟

ج - الكترون منفي پروتون مثبت و نوترون خنثي به اين بارها بارهاي الكترواستاتيك گفته ميشود .

7 - اثر بارهاي الكترواستاتيك به يكديگر چگونه است ؟

ج - بارهاي همنام يكديگر را دفع ميكنند و بارهاي غير همنام يكديگرراجذب ميكنن د.

8 - روش هاي بارداركردن اجسام چند روش مي باشد ؟

ج - 1 - مال ش :با استحكام مانندمالش ميله شيشه به پارچه ابريشمي كه دراين حالت پارچه ابريشمي ازميله شيشه الكترون مي

گيرد و در نتيجه شيشه بار مثبت پيدا ميكند و پارچه ابريشمي منفي مي شود .

اگر يك ميله كا يوچوي را به يك تكه پشم مالش دهيم ميله كايوچوي از پشم الكترون گرفته و منفي مي شود و پشم با از دست

دادن الكترون بار كايوچوي از پشم الكترون گرفته و منفي مي شود و پشم با از دست دادن الكترون بار مثبت پيدا ميكند .

2 -تما س: مانند باردار كردن يك م يله مسي توسط يك ميله كايوچوي .

3 -القا ء: با نزديك كردن يك ميله كايوچوي به يك ميله آلومينيوم الكترون ها از يك طرف ميله آلومينيوم به طرف ديگر مي

روند كه به آن روش القاء مي گويند .

9 - الكتريسيته ساكن چيست ؟

ج - بار الكتريكي به وجود آمده در يك جسم را الكتريسيته س اكن مي گويند .

10 - چند كاربرد و چند خطرالكتريسيته ساكن را بنويسيد؟

ج - خط ر: آتش سوزي شك الكتريكي

كاربر د: قبارگير الكترواستيل رنگ پاش الكترواستيل دستگاههاي كپي .

11 -هادي ها از نظر الكترونها ي لايه والانس به چه موادي گفته ميشود ؟

3 ) مانند فلزات - 2- ج - به موادي كه در لايه آخر زير چهار الكترون دارند ( 1

12 - عايق ها از نظر لايه والانس (لايه آخر )موادي هستند ؟

ج - موادي كه در لايه آخر بيش از چه ار الكترون دارند مانند ا غلب غير فلزات و تركيب ها مثل پلاستيك ،چو ب .اكسيد آهن و ...

13 -نيمه هادي ها از نظر الكترون هاي لايه آخر به موادي چه گفته ميشود ؟

ج - موادي كه در لايه آخر چهار الكترون دارند مانند ژرمانيوم -سلسيم سلنيم واكسيد مس يك ظرفيتي

14 -عوامل رساناي بر يك ماده كدام اند ؟

ج - الف : تعداد الك ترون لايه والانس ب :فاصله لايه آخر تا هسته (يعني لايه آخ رچند مين لايه است ج : تعداد اتم هاي ماده در

مقايسه با حجم مساوي از ماده ديگر.

3

3

15 -طلا،نقره ،مس هر سه در لايه آ خر يك الكترون دارند الكترون مس در لايه چهارم نقره در لايه پنجم و طلا در لايه ششم قرار

دارد به نظر شما كدام رساناتر است ؟

ج - طلا چون فاصله الكترون ها از هسته دور ت ر است .

16 -با توجه به اينكه مس ،نقره هر سه در لايه آ خر يك الكترون دارند و بايد طلا رساناتر باشد اما در عمل نقره رساناتر است

دليل آن چيست ؟

ج - زيرا در حجم مساوي تعداد اتم هاي نقره بيشتر است .

17 -قانون كولن را تعريف كنيد و رابطه ان را بنويسيد ؟

ج - طبق اين قانون دوبار الكترواستاتيك به يك ديگر نيرو وارد مي كنن (نيروي جاذبه يا دافع )كه مقدار اين نيرو به جنس

محيط مقدار بار الكتريكي و فاصله دو بار بستگي دارد . 2

1 2 *

d

q q

ضريب ثابت كه به k نيرو بر حسب نيوتن f در اين F = k

فاصله بر حسب متر d بارهاي الكتريكي بر حسب كولن q1 , q جنس محيط بستگي دارد . 2

18 - واحد بار الكترواستيك چيست چقدر است ؟

1q = 6. 2 8 * 101 8 e ج - كولن ، يك كولن

19 - پتانسيل الكتريكي را تعريف كنيد ؟

نمايش ميدهند عبارت است از كاري بايد انجام گيرد تا بار الكتريكي جابه u ج - پتانسيل الكتريكي يك جسم باردار كه ان را با

جا شود

20 -رابطه (فرمول )پتانسيل الكتريكي را نوشته و شرح دهيد ؟

ج - شرح : اگر ب ر اي جابه ج ا يي يك كولن بار الكتريكي يك ژول كار انج ام دهيم اختلاف پتانسيل به وجود آمد ه يك ولت ميباشد

q بار الكتريكي به كولن q و ( j) كار انجام شده برحسب ژو ل w ولت و v اختلاف پتانسيل به ولت u در اين رابطه

U = W

21 - پتانسيل الكتريكي يك جسم باردار نسبت به چه چيزي مي سنجند ؟

ج - نسبت به زمين و در اين سنجش زمين صفر در نظر گرفته مي شود .

22 -روشهاي تو ليد الكتريسته را نام ببريد ؟

ج -الكتريسيته حاصل از : حرارت،نور،فشار،اصطكاك، مغناطيس،شيم يايي

23 -ترموالكتري كچيست باذكرمثا لآن راشرح دهيد؟

ج - توليدالكتريسيته ب هكمك حرار تراترم والكتري كمي گوين دمثا ل: اگردوفل زغي رهم جنس راب ههم

ديگر وص لكنيم ومحل اتصال راگر مكني ميك فل زمنفي وفلز ديگريمثبت م يشود . مانن د :ترموكو پل

24 -فتوالكتري كچيست؟شرح دهيد؟

ج - توليد الكتريسيته به كمك ن ور را فتو الكتريك مي گويند بعضي از مواد در اثر تابش نور الكترون از دست مي دهد ،اجسامي

مانند پتاسيم ،سديم ،ليتيوم . مانند :باطري هاي نوري

25 -پيزوالكتريك چيست ؟

ج - توليد الكتريسيته به كمك نيروي فشار را پيزو الكتريك مي گويند . مواد مانند كوارتز ، نمك ر و چل وبعضي سراميك مانند

تتانيك باريم در اثر فشار الكتريسيته توليد مي كنند وسايل مانند ميكروفن ،پيكاب گرام ،س ن سو رهاي فشاري در دز د گيرها

26 -تربيوالكتريك چيست ؟

ج - توليد الكتريسيته به كمك نيروي اصطكاك را تري بوالكتريك مي گويند .مانند باردار كردن ميله كاوچوي توسط پارچه پشمي

27 -الكتريسيته مغناطيسي چيست ؟

ج - توليد الكتريسيته به كمك نيروي مغناطيسي را الكترومغناطيس مي گويند . اين روش اساس كار ژنراتورها بود و امروزه 99

درصد برق مصرفي جهان را با اين روش توليد مي كنند

4

4

28 -الكتروشيميايي چيست ؟

ج - الكتريسيته به كمك نيروي مغناطيسي را الكترومغناطيس مي گويند .اين روش اساس كار پيلها (باطر ي )خشك و تر مي باشد

كه كاربرد فراواني دارند .

29 -براي اينكه الكتريسته كار انجام دهد چه پديده بايد بوجود آي د؟

ج - الكترونهابايد جريان پيدا كنند يا جاري شوند . جريان الكتيريكي ايجاد شو د.

30 -جريان الكتريسيته چيست ؟

ن مايش مي دهيم و واحد I ج - جاري شودن الكترون ها در يك رسانا را جريان الكتريسيته مي كويند .جريان الكتريسيته رابا

اندازه گيري آن آ مپر مي باشد .

31 -عامل ايجاد جريان الكتريسيته چيست ؟

ج - ولتاژ . البته بايد دو سر منبع تغذيه حداقل توسط يك سيم بهم متصل شون د.

32 -فرمول جريان الكتريسيته را نوشته و شرح دهيد ؟

6 ) در واحد زمان از يك نقطه هادي . 2 8 * 101 8 e ) ج - شر ح: يك آمپر (جريان ) عبارت از است عبور يك كولن بارالكتر يكي

. t

I = q

33 -جهت حركت الكترونها در مدار چگونه است ؟

ج - در عمل جهت الكترونها از قطب منفي به سمت مثبت است زيرا همان گونه كه در مدار اتم حضور دارند و پروتونها به دليل

قرار گرفتن در هسته قادر به جابه جاي نيستند اما به صورت قرار دادن جهت حركت يا به عبارت صحيح تر جهت جريان از سمت

مثبت به منفي در نظر گرفته مي شو د.

34 -اجزاي اصلي يك مدار الكتريكي را نام ببريد ؟

ج - منب ع. ولتا ژ. سيم هاي را بط . مصرف كننده

35 -اجزاي فرعي مدار كدامند ؟

كنترل كننده ها (كليدها ). حفاظت كننده ها (فيوزها )

36 -هدايت مخصوص الكتريكي را تعريف كنيد ؟

نشان κ قابليت هد ايتس ي مي به طول يك متر و سطح مقطع يك ميلي متر مربع را هدايت مخصوص مي گويند و با حرف يوناني

mm مي دهند . و واحد آن 2

m

مي گوين د. υ يا مهو S است كه به آن زيمنس W

37 -مقاومت مخصوص را تعريف كنيد ؟

نشان مي ρ مقاومت سيمي به طول يك متر و سطح مقطع يك ميلي متر مربع مقاومت مخصوص ميگويند و با حرف يوناني

k . دهند مقاومت مخصوص عكس هدايت مخصوص است

p 1

ρ = واحد

m

ميباش د. Wm m 2

38 -عوامل موثر بر مقاومت يك سيم كدام است ؟

ج - سطح مقطع ،طول ، دما

39 - اثر سطح مقطع و طول را بر مقاومت سيم بنويسي د.

ج - هر چه سطح مقطع يك جسم افزايش يابد مقاومت آن كم مي شود و هر چه طول افزايش يابد مقاومت افزايش مي يابد .

40 -طول يك سيم دو برابر و سطح مقطع ان نصف شده مقاومت آ ن چه تغير ميكنند؟ ج - مقاومت آن 4 برابر مي شو د.

41 -طول يك سيم م سي نصف و سطح مقطع دو برابر شده مقاومت ان چه تغير ميكنند؟ ج - مقاوت آن 4

1 ميشود

PTC - 42 -فلزاتي كه (مقاومت )فلزات كه در اثر افزايش دما مقاومت شان افزايش پيدا مي كند چه ناميده ميشود ؟ ج

NTC - 43 -فلزاتي كه (مقاومت )با افزايش وما مقاومت شان كم مي شود چه ناميده مي شود؟ ج

5

5

و Rt = R0 (1 + at ) 44 -رابطه تغي ير دما بر مقاومت را بنويسيد

2

1

2

1

1

1

t

t

R

R

t

t

a

a

+

+

=

2سانتي گراد برسد مقاومت سيم چه قدر ميشود ضريب 45 -مقاومت يك سيم مسي در صفر درجه صد اهم است اگر دما به 50

0 در نظر گرفته شود ؟ / 0 حرارتي سيم 004

1 ( - ج ( 0 t R R t a + + = W = + = 200 ) 250 * 0004 . 0 1 ( 100 t R

46 -مقاومت از نظر كاربر دجند گروه اند ؟ ج - دو گروه مقاومت هاي ثابت و مقاومتهاي متغي ركه آنها نيزخود دو گروه اند

: مقاومت هاي زبانه دار و مقاومت هاي قابل تنظيم

47 - رئوستا چيست با رسم شكل شرح دهيد ؟

ج - هرگاه كنتا كت متغير يك مقاومت متغير به مصرف كننده وصل شود و سر ثابت آ ن به منبع تغذ يه وصل شود اين مقاومت

متغي ررا رئوستا مي نامند از رئوستا جهت تغير جريان در مدار استفاده مي شود . مانند ولوم ضبط صو ت.

48 - پتانسيومتر چيست ؟

ج - هرگاه ترمينال ثابت مقاومت متغير به منبع تغذيه متصل شود و ترمينال متغير آن به مصرف كننده متصل ش ود مقاومت متغي ر

پت انسيومتر ناميده ميشود از پتانسيو متر جهت تغير ولتاژ مدار استفاده مي شود مانند پدال چرخ خياطي و ديمر

49 -مفهوم كدهاي رنگي بر روي مقاومت ها چيست ؟ مقدار مقاومت را نشان ميدهد

تلرانس ضريب اعداد صحيح رنگ

0 سياه 1 -

1 قهوه اي 10 -

2 قرمز 100 -

3 نار نجي 1000 -

4 زرد 10000 -

5 سبز 100000 -

6 آبي 1000000 -

7 بنفش 10000000 -

8 خاكستري 100000000 -

9 سفيد 1000000000 -

0.1 - طلايي ± % 5

0.01 - نقره اي ± % 10

- - بي رنگ ± 20 %

ساقي قدهي قرار نه زير سبو آ بي بفشان خانه سن بل بن كو

سياه، قهواي ، قرمز ، نارنجي ، زرد ،سبز ، ابي ، بنفش ، خاكستري ، سفيد ،بي رنگ

/ 20 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

50 -كدهاي رنگي بر روي يك مقاومت عبارت است از سبز، قهواي ، زرد ، نقره اي ،مقدار مقاومت چه قدر است ؟

510000 ± % ج - 10

3. 7 ± % 51 - كد هاي يك مقاومت نارنجي ،بنفش ،طلايي، نقره اي است مقدار مقاومت چند اهم اس ت. ج - 10

2200 اهم است رنگهاي آن را بنويسي د. ± % 52 -مقدار يك مقاو مت 20

ج - قرمز ،قرمز ، قرم ز. بي رنگ

6

6

53 -قانون اهم را بنويسيد ؟

ج - اين قانون ارتباط بين سه كميت جريان ولتاژ و مقاومت را بيان مي كنند . مي گويد ولتاژ با جريان و مقاومت رابطه مستقيم

I دارد

R U

R

U = I * R Þ I = U Þ =

54 - آثار جريان الكتريسيته چيست ؟ براي هر يك مثالي بزنيد ؟

ج - ال ف: اثرشيميايي مانند آب كا ري فلزات ، ب: اثر مغناطيسي مانند آهن ربا الكتريكي و موتورهاي الكتريكي ، ج: اثر حرارتي

مانند بخاري برقي،اجاق برقي ، د: اثر نوراني مانند لامپ ها ، ت :اثر مكانيكي (فشار )مانند بلند گوي ضبط صو ت.

t 55 -توان را تعريف كنيد ؟ ج - كار انجام شده در واحد زمان

P = W

56 -كار الكتريكي را تعريف وواحد آن را بنويسيد ؟

ج - واحد كار الكتريكي ژول است و آ ن مقدار كاري است كه اختلاف پتانسيل يك ولت براي جابه جاي يك كولن الكتريسيته

W = q * U Þ W = I .t .U . انجام مي دهد رابطه كار عبارت است

57 -رابطه توان الكتريكي را بنويسيد؟

R - ج

P U I P R I P U

2

= * Þ = * 2 Þ =

نشان ميدهند Hp و ا ت ، اسب بخار يا قوه بخار را با w و واحد ان p * *نكته : توان را با

58 -واحد توان الكتريكي چيست ؟

نمايش مي دهند و واحد ان وات است . p ج - توان الكتريكي را با

59 -توان مكانيكي با چه نمادي نمايش مي دهند واحد ان چيست ؟ وبا توان الكتريكي چه ر ا بطه اي دارد؟

است هر 736 وات برابر يك اسب بخار است . Hp نمايش مي دهند واحد آ ن قوه اسب يا اسب بخ ا ر p ج - توان مكانيكي را با

60 -توان تلف شده چيست ؟

ج - بايد توجه داشت كه تمام انرژي داده شده به يك سيستم به انرژي مفيد تبديل نميشود مقدار از انرژي داده شده صرف غ لبه بر

عكس العمل هاي سيستم مي شود . مثلادر مدار هاي الكتريكي مقداري از انرژي در سيم هاي ر ابط تلف مي شود اما مورد مصرف

ما ن يست تلفات گفته ميشو د.

61 -توان مجاز را تعريف كنيد ؟

ج - توان مجاز نشان دهنده حداكثرجرياني است كه مي تواند از مدار عبور كند بدون اينكه اجزا ء مدار آسيب ببين ند .

62 -وسايل الكتريكي بر چه مبنايي تقسيم ميشود ؟

ج - بر مبناي ولتاژ كار وتوان .

63 -ولتاژكار با نامي يعني چه ؟

ج - مقدارولتاژي كه بر روي پ لاك وسايل الكتريكي حك مي شود و آن ولتاژي است كه در آن ولتاژ وسيله كار نرم ال خود را

انجام داده و آس يب ن مي بيند بيشتر از اين ولتاژ باعث آ سيب ديدن وسيله و كمتر از آن باعث كاهش توان با آ سيب ديدن وسيله

ميشود .

64 -راندمان را تعريف كنيد وفرمول ان را بنويسيد ؟

را تا نمايش مي دهند بايد توجه داشت هر چه η ج - نسبت توان خروجي به توان ورودي را راندمان ميگويند و با حرف يوناني

1% )نزديكتر باشد وسيله انرژي مفيد بيشتري توليد يا مصرف ميكند . راندمان به ي ك( 00

نمايش Cosj ** توجه : در موتورهاي الكتريكي ترانسفورها و چكها عموما به جاي راندمان ضريب بهره يا ضريب قدرت كه با

داده ميشود حك ميشود كه در اين موارد نيز هر چه اين عدد به يك نزديكتر باشد توان مفيد دستگاه بيشتر است .

7

7

65 -انرژي الكتريكي رابا چه وس يله اندازه گيري ميكنند فرمول واحد ان را بنويسيد ؟

W = P * t Þ KWh ج - كنتور كيلووات ساعت متر

66 -قيمت (بهاي )برق مصرفي را چگونه محاسبه مي كنند؟

$ = W * $ . ج - انرژي مصرفي كه توسط كنتور اندازه گيري شده ضربدر بهاي واحد

67 -انرژي ح رارتي در وسايل گرمازا چگونه محاسبه ميشود ؟

ج - انر ژي گرمازا در وسايل گرمازا مانند آ بگرمكن ،كتري برقي ،بخاري برقي بر حسب ك الري محاسبه ميشود براي توليد يك

Q = 0. 2 4 R. I 2 .t . 4 ژول انرژي الكتريكي نياز است بنابراين براي اين رابطه ميتوان نوشت / كالري گرما 18

Q = 0. 2 4W Ü

68 -يك بخاري برقي 1000 وات يك ساعت روشن بوده است اين بخاري چند گالري انرژي حرارتي توليد كرده است؟

69 -نيروهاي مغناطيسي و نيروهاي الكترو استاتيك چه اثري بر يك ديگر مي گذارند ؟

ج - اين نيروها تا زماني كه حركتي وجود نداشت باشد بر يك ديگر بي اث ر اند اما در صورت كه ميدان نيروي هر يك از آنها

متحرك باشد اثر متقابل بر يكديگر ميگذارند كه به آن الكترومغناطيس گفته ميشود .

70 -ميدان الكترو مغناطيسي چيست ؟

ج - تركيب دو ميدان الكتريكي و مغناطيس را ميدان الكترومغناطيسي مي گويند .

71 -چند عنصر (مولكول )م غناطيسي را نام ببريد ؟

ج - آهن، نيكل ، كبالت ، كا دميم ، ديسپرنسيم تنها فلزات مغناطيسي طبيعي هستند .

72 -مو اد از نظر مغناطيسي چند گروه ان د؟

ج - اجسام مغناطيسي و غير مغناطيسي .

73 -مواد فرو مغناظيسي كدام اند ؟

ج - اجسامي كه خواص آهن رب ا يي دارند از جمله آهن و آلياژه اي آن مواد فرو مغناطيس كفته مي شود .

73 -پارا مغناطيس و ديا مغناطيس را تعريف كنيد ؟

ج - اجسام غير مغناطيسي ك ه در هنگام قرار گرفتن نزديك يك آهنرباي ق وي به مقدار كم ( به آرام ي) جذب ميشود پارا

مغناطيس و آ نها كه به آرامي دفع مي شوند ديا مغناطيس گفته ميشو د.

74 -رو شهاي ساخت آه ن رباي مصنوعي چيست ؟

ج - 1 - مالش مغناطيسي 2 -جريان الكتريكي .

75 -روشهاي از ب ين بردن خاصيت مغناطيسي آهن ربا كدام است ؟

ج - ضربه سخت ، گرما ، جريان الكتريكي متناوب .

76 -قطب هاي مغناطيسي اهن ربا را با چه علامتي نشان ميدهند علت اين گذاراي جي ست؟

علت آ ن اين است كه هنگام يك آهن ربا را به صورت معلق مثلا با نخ آ ويزان كنيم يك طرف به سمت شمال زمين قرار N, S - ج

نشان ميدهند بنابراين نتيجه ميگيرم زمين داراي S مي گويند و يك سمت آ ن به سمت جنوب كه آن را با N مي گيرد كه به آ ن

ميدان و قطب مغناطيسي است .

77 -اثر قطب هاي مغناطيسي بريك ديگر چگونه است ؟

ج - قطبهاي هم نام يك ديگر را دفع مي كنند و قطبهاي غير هم نام يكديگر را جذب مي كنند

78 -الكترومغنايس چيست ؟

ميدان مغناطيسي به وجود آمده اطراف يك رساناي حامل جريان را الكترومغناطيس ميگويند .

79 -قانون دست راست در مورد ميدان مغن اطيسي اطراف يك سيم چه مي گويند ؟

ج - اگر دست راست خودرا طو ري بگيريم كه انگشت شست جهت جريان از سيم را نشان دهد ساير انگش تان نيمه بسته جهت

ميدان مغناطيسي را نشان ميدهند .

8

8

80 -بر روي كاغذ يا صفحه جهت جريان در يك سيم چگونه نمايش مي دهند ؟

ج - جريان را با يك تير ك مان (پيكان ) در نظر مي گيريم اگر جريان به سمت بينند بيايد با علامت نقطه 0 اگر جريان از س مت

بينند ه دور شود با علامت ضربدر * نشان مي دهند .

81 -تراكم (چگالي ) (خطوط قوا ، خطوط نيرو ، فواران، شا ر) در اطراف سيم حامل جريان چگونه است و به چه عواملي بستگي

د ارد و با چه فرمولي ان را مي نويسند ؟

d . ج - هر چه به سطح سيم نزد يك شويم تراكم بيشتر و هر چه از آ ن دور شويم تراكم كمتر مي شود

B = K I

K = 2 * 10 - بستگي دارد وبرابر است با 7 B.d.I ضريبي است كه به واحدهاي κ

82 -اثر متقابل ميدانهاي مغناطي سي بر يكديگر چگونه است ؟

ج - اگر سيمي را به صورت حلقه ي در آوريم و از آن جريان الكتريكي عبور دهيم خطوط نيرو مغناطيسي اطراف سيم طوري

مرتب ميشود كه از يك ط رف به حلقه خارج و به طرف ديگر و آ رد ميشوند و ايجاد يك ميدان متمركز مي كند .

83 -تراكم ميدان مغناطيسي دريك حلقه سيم با چه فرمولي نمايش داده مي شود ؟

r - ج

ضريبي است K شعاع حلقه بر حسب متر r شدت جريان بر حسب امپر I تراكم ميدان مغناطيسي B در اين فرمول B = K I

k = 2 P * 10 - برابر است با 7 SI. كه در دستگاه

84 -بوبين چيست ؟

ج - اگر سيمي در يك جهت به صورت حلقه ي پيچيده شود بوبين يا سلف تشكيل مي شو د .

85 -چگالي يا ميدان مغناطيسي در يك بوبين به چه عواملي بستگي دارد ؟

ج - 1 -تعداد حلقه ها :هر چه بيشتر ،ميدان قوي تر .

2 - فشرده گي حلقه (طول بوبين ) :هر چه طول بوبين كمتر ميدان قوي تر .

3 - شدت جريان عبوري :هر چه جريان بيشتر ميدان قوي ت ر.

4 -جنس هسته :هرچه ضريب نفوذ مغناطيسي هسته بيشتر باشد ميدان قوي تر است

بنابراين استفاده از مدار مغناطيسي مانند اهن بر روي ميدان مغناطيسي موثر است .

86 - فرمول چگال ميدان مغناطيسي اطراف يك بوبين چيست ؟

l - ج

B N I r

.

0 I تعداد حلقه ي بوبين N . ضريب نفوذ مغناطيسي هست ه m r ضريب نفوذ هوا و m در اين رابطه با فرم ول 0 = m m

چگالي بر حسب وبر برمتر مربع يا تس لا. B ( طول متوسط ميدان بر حسب متر L طول متوسط بوبين ( در واقع L جريان به آمپر

در يك بوبين چگونه تشخيص داده ميشود؟ S.N 87 -قطب

ج - طبق قانون دست راست اگر دست راست خود را طوري دور بوبين قرار دهيم كه انگشتان نيمه بسته جهت جريان را نشان

دهند

را نشان خواهد دا د. N انگشت شست باز شد ه قطب

88 -چند كاربرد مغناطيسي را بنويسيد ؟

ج - زنگ اخبار ، كليدهاي مغناطيسي ، موتورهاي الكتريكي ،

89 -اثرموتورها چيست؟ ج - اگريك سيم حامل جريان راداخل يك ميدان مغناطيسي قرار دهيم ميدان مغناطيسي اثر مخالفي

بر سيم حامل جريان ميگذارد يعني سيم را در يك جهت خاص كه بستگي به جهت ميدان سيم دفع ميكند .

90 -قانون دست چپ در مورد اثر موتوري چه مي گويد ؟

آهن ربا در كف دست قرار گيرد شست باز جهت نيرو و انگشتان N ج - هر گاه دست چپ خود را به گونه اي قرار دهيم كه قطب

ديگر جهت جريان در سيم را نشان ميدهند .

9

91 -اثر ژنراتور ي چيست ؟

ج - اگر يك هادي را در داخل يك ميدان مغن اطيسي قرار دهيم و آن را حركت دهيم انرژي مغناطيسي آهنربا باعث حر كت

الكترونها در يك جهت و تجمع آنها يك طرف هادي مي شود اين روند يا پديده را توليد نيروي محركه القائي مي گويند .

92 -قانون دست راست در مورد ژنراتور چه مي گويد ؟

ج - اگر دست راست خود را طوري باز كن بم كه انگشت شست باز جهت حركت سيم را نشان دهد ساي ر انگشتان جهت جريان ب ه

آهنربا كف است ما قرار گيرد . N وجود آمده را نشان مي دهند به شرط آ ن كه قطب

93 -خصوصيات مدار را بنويسيد ؟

ج - 1 -شدت جريان در تمام نقاط مداريكسان است به عبارت ديگر فقط يك مسير براي عبور جريان وجود دارد و برابر است با :

2 -مقاومت كل با معادل از جمع مقاومتها جزء به دست مي آيد :

t n I = I = I = I = I Rt = R1 + R 2 + R3 + .... + Rn 1 و 2 3

3 -ولتاژ كل يا منبع مقاومتها بين انها تقسيم مي شود ديگر ولتاژ منبع برابر است با جمع افت ولتاژهاي مدار :

Pt = p1 + p 2 + p 3 + ... + p n و U t = u 1 + u 2 + u 3 + ... + u n : 4 -توان كل برابر است جمع توان تك تك مصرف كنندها

94 -قانون ولتاژ ها و جريانهاي كير شهف چه مي گويد ؟

å U = ج - در هر حلقه جمع جبري افت ولتاژهاي در سر مقاومتها و ولتاژ منبع تغذيه برابر صفر ا ست . 0

در نقطه اتصال ( گره ) جريانهاي ورودي به آن نقطه با جريانهاي خروجي از آن برابران د.

å I = 0

95 - فر مول محاسبه مقاومت معادل را در اتصال سري وموازي بنويسي د.

Rt = R1 + R 2 + R 3 + ... + Rn : ج - اتصال سري

اتصال موازي :

t n R R R R R

1 1 1 1 ... 1

1 2 3

= + + + +

** *تذكر : 1 -اگر مقاومتها در مدار موازي دو تاي بودند حاصل ضرب تقسيم برحاصل جمع شا ن.

1 2

1 2 *

R R

R R R t +

=

2 - اگر مقاومتها چند تا و باهم برابر بودند :

n

R R t =

بقیه مطالب انشاالله درپست های بعدی اراِِِیه میشه دوستان عزیز. 

نوشته شده توسط مرتضی امیدی در ساعت 23:42 | لینک  |